REGULAMIN

Krakowskiego Biegu Świetlików

ZIMA 

SEZON V

16 grudnia 2017 roku

KRAKÓW

 

1. Cel i charakter imprezy

 1. Promocja  Krakowa jako miasta  sportu i dobrej zabawy.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnych form aktywności ruchowej.
 3. Pobudzenie wyobraźni i inspiracji twórczych uczestników biegu.

 

2. Organizator

 1. Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4

 

3. Termin: 16 grudnia  2017 r. (sobota)  godz. 18.00

 

4. Miejsce i trasa

                STAR i  META: Krakowskie Błonia

               Trasa : Pętla na trasie : Ścieżka pieszo/rowerowa na wysokości Stadionu WISŁY (START) -   ścieżka pieszo/rowerowa równoległa do Al. 3-go Maja w kierunku ul. Focha -  ścieżka pieszo/rowerowa równoległa do ul. Focha w kierunku ul. Na Błoniach – ul. Na Błoniach -  ścieżka pieszo/rowerowa równoległa do Rudawy  w kierunku ul. Piastowskiej – chodnik ul. Piastowska w kierunku Cichego Kącika -  ścieżka pieszo/rowerowa równoległa do Al. 3-go Maja w kierunku ul. Focha - Ścieżka pieszo/rowerowa na wysokości Stadionu WISŁY (META) 

 

5. Dystans : 4,1 km lub 8,2km

zwodnicy sami decydują czy chcą przebiec 4,1 km (jedna pętla) czy 8,2 km (dwie pętle)

 

6. Limity czasu :       

 • 90 min – 8,2 km ,
 • 60 min – 4,1 km  - po tym czasie nie będzie możliwości wbiegnięcia na drugą pętlę

 

7. Program imprezy:  

 16 grudnia 2017 r. (sobota – dzień zawodów):

                15.00  – otwarcie Biura Zawodów

                [zapisy, wydawanie pakietów, depozyt]

                16.30  – zakończenie zapisów

                17.00  – zakończenie wydawania pakietów startowych

                17.40 – wspólna rozgrzewka przed biegiem

                18.00 – START (zamknięcie linii startu godz. 18.10)

                19.40 – rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą iluminację

                20.30 – zakończenie imprezy

  

8. Pomiar czasu: podczas zawodów nie będzie prowadzony pomiar czasu, skupiamy się na iluminacji i dobrej zabawie

 

9. Biuro ZawodówStadion TS Wisła ul. Raymana. Czynne w dniu zawodów od godz. 15.00     

 

10. Zgłoszenia i informacje

 1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.krakowskibiegswietlikow.pl
 2. Bezpośredni link do zapisów: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2787
 3. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 13 grudnia 2017r. do godz. 24.00
 4. Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu 16 grudnia 2017r.

  

11. Limit uczestników

Organizator ustala limit uczestników na 500 zawodników(decyduje kolejność wpłat opłaty startowej)

 Limit ten może zostać przez Organizatora zmniejszony. Organizator może usunąć z listy startowej tych zawodników którzy dokonali rejestracji poprzez internet a nie dokonali opłaty startowej do dnia 14 grudnia 2017r.  Zawodnicy tacy, jeżeli będą chcieli wystartować w zawodach proszeni będą o ponowne zarejestrowanie się w Biurze Zawodów. W dniu zawodów Organizator nie gwarantuje przyjęcia wszystkich zainteresowanych.

 

12.Opłaty startowe:

 • 50 złotych do dnia  12 PAŹDZIERNIKA 2017r. – przelew
 • 55 złotych w dniach 13 PAŹDZIERNIKA 2017r. --- 31 PAŹDZIERNIKA 2017r. – przelew
 • 60 złotych w dniach 1 LISTOPADA 2017r. --- 15 LISTOPADA 2017r. - przelew
 • 65 złotych w dniach 16 LISTOPADA 2017r. --- 30 LISTOPADA 2017r. – przelew
 • 70 złotych w dniach 1-13 GRUDNIA  2017r. - przelew
 • 95 złotych w dniu 16 GRUDNIA 2017r. - płatne gotówką w Biurze Zawodów (*nie obowiązują rabaty)

 

d/ DANE DO PRZELEWU OPŁATY STARTOWEJ:

Nr konta: 61 1240 4432 1111 0010 7103 2554
Odbiorca: Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4


Tytuł przelewu: "Opłata startowa KBŚ ………..." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku!

 

13.  Rabaty i dopłaty:

a) rabaty

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej.  Rabaty nie obowiązują w przypadku rejestracji i opłaty osobistej w Biurze Zawodów

Wysokość rabatów:

 • posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI rabat - 20% 
 • małżonkowie rabat – 10%
 • zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%
 • zawodniczki i zawodnicy w wieku 70 i powyżej lat – opłata ryczałtowa 10zł

(nie obowiązuje przy zapisach w Biurze Zawodów)

 • zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%

Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%

b) dopłaty

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Koszt koszulki to 85 zł. Jej wzór i jej parametry są dostępne na stronie głównej www.krakowskibiegswietlikow.pl

Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

 

14. Warunki uczestnictwa

 

 1. W Krakowskim Biegu Świetlików mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów oraz podczas startu będą posiadały indywidualne elementy iluminacyjne.
 2. Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej na warunkach i w terminie określonym przez Organizatora.
 3. W Krakowskim Biegu Świetlików mogą wziąć udział pełnoletnie osoby, które podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji oraz oświadczenie o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu.
 4. W zawodach mogą uczestniczyć również osoby niepełnoletnie, które powinny przedstawić w Biurze Zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
 5. Osoby startujące w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych  imprez sportowych Organizatora.
 6. ZWAŻYWSZY NA CHARAKTER ZAWODÓW ORGANIZATOR INFORMUJE, ŻE NA LINIĘ STARTU MOGĄ ZOSTAĆ DOPUSZCZENI TYLKO ZAWODNICY POSIADAJĄCY INDYWIDUALNE ELEMENTY ILUMINACYJNE. ORGANIZATOR ZAPEWNIA SOBIE PRAWO NIE DOPUSZCZENIA – POMIMO UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ – ZAWODNIKA NIE POSIADAJĄCEGO INDYWIDUALNYCH ELEMENTÓW ILUMINACYJNYCH LUB ŚWIECĄCYCH.
 7. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA PRZEZ ZAWODNIKÓW OTWARTEGO OGNIA.

 

15. Klasyfikacje: Podczas Krakowskiego Biegu Świetlików nie będą prowadzone klasyfikacje OPEN, wiekowe oraz wagowe. Będzie prowadzony konkurs na najpiękniejszą iluminacje.

 

16. Nagrody: Podczas Krakowskiego Biegu Świetlików SEZON V 2017r. przeprowadzone będą konkursy na najpiękniejszą iluminację zawodnika. 

 

 1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora zawodów .
 2. Decyzje Jury odnośnie wyników konkursu  są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do startu zawodnika, którego ubiór może obrażać uczucia religijne, etyczne lub estetyczne innych osób.
 4. Nagrody za najpiękniejszą iluminację podczas Krakowskiego Biegu Świetlików :
 • I miejsce –    500 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
 • II miejsce –   300 zł w gotówce lub bonach sponsorskich
 • III, IV,V oraz VI miejsce –  100 zł w gotówce lub bonach sponsorskich

 

17. Świadczenia dla uczestników

 1. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy, a po ukończeniu biegu pierwszych 500 zawodników pamiątkowy medal ( postali zawodnicy otrzymają medale pocztą w ciągu 30 dni)
 2. Po skończonym biegu zawodnicy, na podstawie posiadanych bonów, otrzymają

alternatywnie: piwo, wino, herbata, kawa lub napój.

 1. Przed startem – w Biurze Zawodów – zostanie uruchomiona szatnia oraz przechowalnia odzieży, czynna w dniu zawodów w godzinach pracy Biura. Deponowanie i wydawanie rzeczy będzie się odbywało tylko na podstawie numeru startowego otrzymanego w Biurze Zawodów. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zdeponowane w przechowalni.
 2. Jeżeli nagrody będą wypłacane w PLN  a nie bonami sponsorskimi to zostaną przekazane w terminie do 30 dni na konto bankowe wskazane przez nagrodzonego zawodnika. 

 

 18. Zasady bezpieczeństwa uczestników imprezy :

 1. każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać poniższych zasad :

-         zawodnicy podczas biegu poruszają się po wyznaczonej trasie biegu po stronie wskazanej przez Organizatora

-         dublowani zawodnicy winni ustąpić pierwszeństwa zawodnikom dublującym

-         w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy Policji i służby porządkowej 

-         uczestnicy imprezy podczas zawodów winni ustąpić i umożliwić przejazd pojazdom Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, służb porządkowych oraz pojazdom organizatora czuwającym nad prawidłowym przebiegiem imprezy

-         o wszelkich zagrożeniach, kolizjach i wypadkach uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną, służby medyczne lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

   2. każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane zasady przeciwpożarowe a w szczególności:

-         uczestnicy imprezy nie mogą używać poza miejscami wyznaczonymi przez organizatora otwartego ognia

-         uczestnicy imprezy nie mogą wnosić na teren przeprowadzania imprezy ani używać substancji żrących lub toksycznych, materiałów łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, artykułów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych i innych stanowiących, bądź mogących stanowić, zagrożenie w myśl przepisów przeciwpożarowych

-         uczestnicy imprezy powinni przestrzegać zakazu palenia tytoniu

-         w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia przeciwpożarowego uczestnicy imprezy powinni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i służby porządkowej

-         o wszelkich zagrożeniach pożarowych uczestnicy imprezy powinni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

   3. Każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy sanitarne i ochrony środowiska, a w szczególności:

-         uczestnicy imprezy powinni poruszać się ściśle wzdłuż trasy biegu wyznaczonej przez organizatora

-         uczestnicy zawodów powinni korzystać z toalet i punktów sanitarnych znajdujących się w rejonie startu/mety imprezy

-         wszelkie śmieci należy składać w koszach znajdujących się trasie zawodów

-         w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia sanitarnego i ochrony środowiska uczestnicy imprezy powinni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli służby porządkowej, Straży Pożarnej i Policji

-         o wszelkich zagrożeniach sanitarnych i ochrony środowiska uczestnicy imprezy powinni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

   4. Uczestnicy imprezy znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub tym podobnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach lub zostaną z nich wycofani, gdyby takowe zdarzenie zostało ujawnione już podczas trwania zawodów 

   5. Każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy porządkowe oraz zasady współżycia społecznego, a w szczególności :

-         powstrzymać się od zachowań nieobyczajnych i wulgarnych

-         powstrzymać się od zachowań godzących w przekonania religijne i polityczne

-         podporządkować się poleceniom służb porządkowych, Policji i Straży Pożarnej w zakresie przepisów porządkowych 

 

 

19. Postanowienia końcowe

 1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. W przypadku klęski żywiołowej Organizator ma prawo przesunąć termin imprezy. W takim przypadku – jeżeli nowy termin zawodów jest nieakceptowalny przez zawodnika – uczestnik ma prawo zażądać zwrotu opłaty startowej.
 3. Numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej tak, by były widoczne dla sędziów.
 4. Chipy służące do pomiaru czasu należy umieścić zgodnie z instrukcją.
 5. W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.
 6. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 8. W trakcie zawodów obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin.
 9. Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. Protesty należy zgłaszać w ciągu 15 minut po zakończeniu biegu do Organizatora, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu kwota ta będzie zwrócona.
 11.  Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.
 12. Organizator nie wysyła nagród zawodnikom którzy byli nieobecni na ceremonii dekoracji. Nagrody takowe przepadają.
 13. Start zawodnika z psem możliwy jest tylko na podstawie indywidualnej zgody organizatora.
 14. Z przyczyn technicznych jest możliwa zmiana trasy oraz zmiana limitu zawodników.
 15. Aktualizacja regulaminu : 14 grudnia 2017r.

·         90 min –  8,2 km ,

·         60 min –  4,1 km  - po tym czasie nie będzie możliwości wbiegnięcia na drugą pętlę